HOTAR?‚RE nr.25 din 16 ianuarie 2003
privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere si folosire a stemelor judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor

Art. 1. - (1) Stemele judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor, denumite ?Ūn continuare heraldica teritoriala, simbolizeaza, ?Ūntr-o forma concentrata, traditiile istorice, precum si realitatile economice si social-culturale locale, specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale.

(2) Elaborarea proiectului stemei se face cu respectarea stricta a normelor stiintei si artei heraldice si a traditiilor rom??nesti ?Ūn domeniu, pe baza metodologiei stabilite de Comisia Nationala de Heraldica, Genealogie si Sigilografie a Academiei Rom??ne, denumita ?Ūn continuare Comisia Nationala.

(3) Proiectul stemei poate fi realizat de autoritatile administratiei publice locale prin mijloace proprii sau de catre graficieni heraldisti abilitati de Comisia Nationala. Macheta originala se realizeaza manual, cu respectarea culorilor si metalelor specifice heraldicii.

(4) Proiectul stemei se elaboreaza ?Ūn cel mult trei variante, care se supun dezbaterii si consultarii locuitorilor, ?Ūn vederea stabilirii celei mai reprezentative variante.

(5) Stabilirea variantei finale se face de catre consiliul judetean sau consiliul local, care va adopta ?Ūn acest sens o hotar??re de ?Ūnsusire.

Art. 2. - Dupa ?Ūnsusire de catre consiliul judetean sau, dupa caz, consiliul local, proiectul stemei se trimite unei comisii judetene special constituite, ?Ūn vederea analizarii continutului acesteia.

Art. 3. - (1) ?Žn fiecare judet se va constitui, prin ordin al prefectului, o comisie formata din 3-5 membri, specialisti ?Ūn istorie, arhivistica si etnografie.

(2) Din comisia judeteana face parte, de drept, ?Ūn calitate de expert, un specialist ?Ūn heraldica desemnat de Comisia Nationala.

(3) Pentru activitatea desfasurata ?Ūn cadrul comisiei judetene membrii acesteia vor primi o indemnizatie al carei cuantum se stabileste de prefect prin ordin, cu avizul directiei generale a finantelor publice judetene. Sumele necesare pentru achitarea indemnizatiilor se asigura din bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor.

(4) Secretariatul comisiei judetene se asigura prin grija secretarului general al judetului, respectiv al municipiului Bucuresti.

(5) Pentru municipiul Bucuresti si judetul Ilfov se organizeaza o comisie comuna, prin ordin comun al prefectului municipiului Bucuresti si al prefectului judetului Ilfov.

Art. 4. - (1) Comisia prevazuta la art. 3 analizeaza proiectele de stema ?Ūnsusite de consiliul judetean, respectiv de consiliul local, urmarind sa se asigure exprimarea corecta, din punct de vedere heraldic, a elementelor incluse ?Ūn steme, valorificarea patrimoniului heraldic local, unitatea stilistica si evitarea repetarilor.

(2) ?Žn cazul ?Ūn care comisia judeteana considera ca nu sunt ?Ūndeplinite conditiile prevazute la art. 1, restituie propunerea de stema primarului sau presedintelui consiliului judetean, dupa caz, cu precizarea motivelor neacceptarii si cu propuneri concrete de elemente, care sa asigure realizarea unui proiect corespunzator din punct de vedere heraldic si istoric.

(3) Proiectul stemei refacut va fi supus consiliului judetean, respectiv consiliului local, spre o noua ?Ūnsusire.

Art. 5. - Propunerile de stema, analizate de comisiile judetene, se ?Ūnainteaza pentru avizare, ?Ūnsotite de un memoriu justificativ, sub semnatura prefectului si a presedintelui consiliului judetean, birourilor zonale ale Comisiei Nationale, potrivit repartitiei prevazute ?Ūn anexa care face parte integranta din prezenta hotar??re.

Art. 6. - Avizul Comisiei Nationale se concretizeaza prin semnatura si stampila presedintelui acesteia, aplicate pe spatele machetei care reprezinta proiectul stemei.

Art. 7. - Proiectul stemei, avizat potrivit prevederilor art. 6, ?Ūmpreuna cu anexa contin??nd descrierea acesteia se trimit, prin adresa comuna a prefectului si a presedintelui consiliului judetean, Ministerului Administratiei Publice, care va elabora proiectul de hotar??re si nota de fundamentare si le va supune spre aprobare Guvernului.

Art. 8. - (1) Stemele aprobate pot fi reproduse pe firmele si sigiliile autoritatilor administratiei publice locale, pe imprimatele acestora si pe indicatoarele care marcheaza intrarea ?Ūn judete si localitati. Ele vor fi expuse pe frontispiciul cladirilor ?Ūn care se afla sediul autoritatilor administratiei publice locale, ?Ūmpreuna cu stema tarii, potrivit reglementarilor existente.

(2) Stemele pot fi folosite cu prilejul unor manifestari de interes local, ?Ūn actiuni protocolare sau festive si pot fi reproduse pe insigne, embleme, pe diferite tiparituri si alte obiecte destinate sa contribuie la cunoasterea specificului local.

(3) ?Žn cazurile ?Ūn care stemele judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor sunt reproduse, expuse sau folosite ?Ūmpreuna cu stema Rom??niei, acestea vor fi asezate ?Ūn dreapta stemei tarii, privind stemele din fata, si nu vor avea dimensiuni mai mari dec??t cele ale stemei tarii.

Art. 9. - (1) Stemele judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor, precum si folosirea acestora se bucura de protectia legii.

(2) Atingerile de orice fel aduse stemelor si ?Ūmpiedicarea folosirii acestora atrag raspunderea civila, administrativa sau penala, dupa caz, a persoanelor vinovate, potrivit legii.

Art. 10. - (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei reproducerea si folosirea unor steme neaprobate prin hotar??re a Guvernului sau ?Ūn alte situatii si conditii dec??t cele prevazute de prezenta hotar??re.

(2) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de prefecti si ?Ūmputernicitii acestora, precum si de ?Ūmputernicitii Ministerului Administratiei Publice.

(3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

Art. 11. - Pe data intrarii ?Ūn vigoare a prezentei hotar??ri se abroga Hotar??rea Guvernului nr.64/1993 privind metodologia de elaborare, reproducere si folosire a stemelor judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor, publicata ?Ūn Monitorul Oficial al Rom??niei, Partea I, nr.46 din 2 martie 1993, precum si orice dispozitii contrare.

----------------------------------------------------------------------------
    Bucureoti         Cluj             Iaoi
----------------------------------------------------------------------------
 1. Municipiul Bucureoti  1. Jude?ul Alba       1. Jude?ul Bacau
 2. Jude?ul Argeo      2. Jude?ul Arad       2. Jude?ul Botooani
 3. Jude?ul Braila     3. Jude?ul Bihor       3. Jude?ul Gala?i
 4. Jude?ul Braoov     4. Jude?ul Bistri?a-Nasaud  4. Jude?ul Iaoi
 5. Jude?ul Buzau      5. Jude?ul Carao-Severin   5. Jude?ul Neam?
 6. Jude?ul Calaraoi    6. Jude?ul Cluj       6. Jude?ul Suceava
 7. Jude?ul Constan?a    7. Jude?ul Harghita     7. Jude?ul Vaslui
 8. Jude?ul Covasna     8. Jude?ul Hunedoara     8. Jude?ul Vrancea
 9. Jude?ul D??mbovi?a    9. Jude?ul Maramureo
10. Jude?ul Dolj      10. Jude?ul Mureo
11. Jude?ul Giurgiu    11. Jude?ul Satu Mare
12. Jude?ul Gorj      12. Jude?ul Salaj
13. Jude?ul Ialomi?a    13. Jude?ul Sibiu
14. Jude?ul Ilfov     14. Jude?ul Timio
15. Jude?ul Mehedin?i
16. Jude?ul Olt
17. Jude?ul Prahova
18. Jude?ul Teleorman
19. Jude?ul Tulcea
20. Jude?ul V??lcea
----------------------------------------------------------------------------